Najčastejšie kladené otázky

Všeobecné

Sme finančno-technologická spoločnosť, ktorá umožňuje ľuďom a spoločnostiam jednoducho a transparentne investovať do pôžičiek a dosahovať nadpriemerné výnosy, ktoré boli v minulosti prístupné len veľkým finančným inštitúciám. Pri pôžičkách spolupracujeme s významnými profesionálnymi poskytovateľmi s dlhoročnými skúsenosťami a významným trhovým podielom. Pre ľudí a spoločnosti navyše ponúkame garancie ich investícií a úrokov poskytnuté priamo poskytovateľmi, tak aby mohli dosahovať len výnos z investovaných peňazí.

Aby bolo investovanie naozaj jednoduché, zabezpečujeme pre investorov všetky činnosti realizácie a kompletnej správy a vysporiadania ich investícií.

Popri akceptácii Všeobecných zmluvných podmienok elektronicky podpisujete len Užívateľskú zmluvu, ktorá zabezpečuje právny rámec pre všetky investície do pôžičiek na našom portáli.

Investovanie na REDLEE je zadarmo. Neplatíte žiadne vstupné ani výstupné poplatky. Tiež neplatíte žiadne poplatky za správu investície. Jediné poplatky sa účtujú za predaj investície na Sekundárnom trhu a za výber peňazí na bankový účet.

Sadzobník poplatkov nájdete tu.

Peniaze, ktoré prevediete na Váš investorský účet sú uložené v banke na samostatnom klientskom účte, až do momentu realizácie investície. Nie sú to peniaze spoločnosti a sú striktne odčlenené od iných bankových účtov spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochrane vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne klientom.

Na našom portáli vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name). Vaše osobné údaje nie sú zverejňované a prístupné iným užívateľom systému.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("GDPR") a ďalších platných predpisov. Detailné informácie ohľadom spracovania a nakladania s Vašimi osobnými údajmi nájdete v časti Dokumenty - Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Naša stránka a IT systém sú zabezpečené najvyššími štandardami bezpečnosti tak, aby všetky osobné údaje boli v absolútnom bezpečí. Pri pripojení na náš portál a pri práci s Vašimi investíciami a osobnými údajmi sú všetky prenášané dáta šifrované technológiu SSL (Secure Sockets Layer). Týmto spôsobom je zaistené to, že Vaše údaje sa k nám dostanú tak, ako ste ich zadali a nikto iný ich neprečíta.

Na našom portáli vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name), pričom žiadne Vaše osobné údaje nie sú zverejnené.

Účet používateľa

Kvôli bezpečnosti sa po zadaní viacerých nesprávnych prístupových hesiel užívateľský účet na určitú dobu zablokuje a až následne budete môcť opätovne zadať Vaše prihlasovacie údaje. V prípade, že ste Vaše heslo zabudli, stlačte "Zabudol som heslo" na obrazovke prihlásenia. Systém Vám vygeneruje nové prístupové heslo, ktoré Vám bude zaslané správou na Váš telefón. O tejto aktivite zároveň budete informovaný emailom.

Keďže ide o právne relevantné údaje, ktoré majú vplyv na uzavreté zmluvy, zmenu Vašich osobných údajov, akým sú meno, číslo občianskeho preukazu, alebo trvalá adresa nie je možné vykonať v systéme bez nášho vedomia. Pre uskutočnenie danej zmeny nahrajte v časti Môj profil kópiu Vášho nového dokladu totožnosti.

V systéme v časti Môj Profil si môžete zmeniť priradený bankový účet, na ktorý si môžete previesť peniaze z Vášho investičného účtu.

Cez zabezpečený formulár Pomoc nám napíšte správu s touto požiadavkou. Pozor, uistite sa, že v systéme nemáte žiadne aktívne investície alebo peniaze na investičnom účte.

Vaše užívateľské meno v systéme je unikátne a slúži na Vašu identifikáciu. Z tohto dôvodu ho nie je možné po registrácii zmeniť.

Kvôli bezpečnosti neumožňujeme zmenu emailu priamo na stránke. Pre túto zmenu nás kontaktujte cez zabezpečený formulár Pomoc.

V časti Môj Profil si pri väčšine typov správ máte možnosť zvoliť, či ich chcete dostávať emailom alebo Vám stačia správy na stránke Notifikácií.

Na stránke Môj profil máte možnosť nasledovať iných investorov. Znamená to, že do Notifikácií dostanete správu, keď nasledovaný investor zadá investičnú ponuku, ponuku na predaj na sekundárnom trhu. Nasledovať investora môžete priamo v okne jeho verejného profilu, ktoré sa zobrazuje po prejdením myši nad užívateľským menom v aukciách, alebo si vyhľadáte na stránke investorov, ktorých chcete nesledovať. Informácia o tom, že Vás niekto nasleduje sa Vám zobrazí v Notifikáciách, a tiež v prehľade investorov, ktorí Vás nasledujú. Ak si neželáte, aby Vás niektorý investor nasledoval, môžete ho jednoducho zablokovať.

O investovaní

Prostredníctvom REDLEE môžu investovať občania alebo spoločnosti krajín SEPA (Single Euro Payments Area). V prípade osôb, musia byť staršie ako 18 rokov a plne spôsobilé na právne úkony. V prípade spoločností prebieha registrácia individuálne, nakoľko v zmysle zákonných AML opatrení musíme požadovať dodatočné informácie, ohľadne korporátnych dokladov spoločností a informácie o ultimátnych vlastníkoch a beneficientoch.

Medzi SEPA krajiny patria všetky krajiny EU (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a ďalšie krajiny - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako.

Áno, spoločnosti môžu investovať, avšak v prípade spoločností prebieha registrácia individuálne, nakoľko v zmysle zákonných AML opatrení musíme požadovať dodatočné informácie, ohľadne korporátnych dokladov spoločností a informácie o ultimátnych vlastníkoch a beneficientoch.

V prvom kroku je potrebné zaregistrovať sa na našom portáli. Vytvoríte si tak užívateľský účet, na ktorý následne prevediete peniaze, ktoré chcete investovať. Systém následne automaticky investuje do pôžičiek tak, aby bolo zabezpečené čo najvyššie zhodnotenie a vysoká diverzifikácia Vašej investície.

Vaše portfólio si zároveň máte možnosť v prípade preferencie spravovať i sami a investovať do pôžičiek manuálne. V časti Aukcie si zvolíte presne, do ktorých pôžičiek a za akých podmienok budú Vaše peniaze investované.

Minimálna výška jednej investície je 1 EUR. Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je obmedzený.

Systém automaticky investuje do pôžičiek tak, aby Vaša celková investícia bola čo najviac diverzifikovaná medzi veľký počet pôžičiek.

Peniaze na investičný účet si pošlete ako štandardný prevod z Vášho bankového alebo e-money účtu. Pri prevode použijete údaje o bankovom účte a variabilnom symbole v časti Môj účet. Môžete tiež využiť vygenerovaný QR kód, ktorý načítate do Vašej bankovej aplikácie a pomocou ktorého si predvyplníte požadované údaje a doplníte len sumu, ktorú si želáte previesť.

V prípade ak posielajte peniaze zo zahraničia, odporúčame využiť SEPA platby, ktoré neviažu žiadne extra poplatky. V prípade, ak by ste realizovali konverziu alebo poslali peniaze spôsobom, pri ktorom banka strhne za prevod extra poplatok, bude Vaša dotácia znížená o príslušnú sumu bankového poplatku.

Je plne na Vás koľko peňazí si pošlete na účet pri začiatku investovania. Peniaze tiež môžete bez obmedzenia posielať v akýchkoľvek množstvách a časových intervaloch. Akonáhle prídu na investičný účet, a využívate automatické investovanie, budú pridané do Vášho portfólia a investované do pôžičiek.

Váš výnos závisí od podmienok, ktoré máme dohodnuté s profesionálnymi poskytovateľmi pôžičiek, teda úrok, ktorý budú platiť investorom, pri poskytnutí garancie spätného odkupu pohľadávky. Aktuálne úrokové sadzby nájdete na stránke v časti Aukcie.

Hlavný prvok zabezpečenia investícií predstavuje garancia spätého odkupu pohľadávky. V prípade, ak by dlžník svoju pôžičku riadne nesplácal, poskytovateľ pôžičky garantuje odkúpenie celej pohľadávky od investora späť. Udeje sa tak maximálne do 60 dní od prípadného omeškania. Investor má krytú nie len nesplatenú istinu, ale i neuhradený úrok. Mechanizmom garancie spätného odkupu majú investori pokryté celé kreditné riziko.

O ďalších prvkoch bezpečnosti investovania sa viac dozviete v časti Bezpečnosť investovania.

Nie, pri automatickom investovaní je Vaša investícia rozložená medzi veľké množstvo pôžičiek, tak, aby bola zabezpečená jej dostatočná diverzifikácia. Rovnako odporúčame postupovať i v prípade, ak by ste sa rozhodli Vaše investície spravovať samostatne a investovať manuálne.

Aktívne monitoruje splácanie každej pôžičky a priebeh jednotlivých splátok. Priebeh splácania tiež nájdete na Vašom účte v detaile každej investície. Poskytovateľ pôžičky zároveň zabezpečuje všetky procesy vymáhania a komunikácie s dlžníkom.

Ak by omeškanie splácania pôžičky dosiahlo 60 dni, spustí sa mechanizmus garancie spätného odkupu pohľadávky, pričom Vám bude uhradený celý zostatok nesplatenej istiny ako aj neuhradený úrok.

Aktuálny prehľad poskytovateľov pôžičiek a informácie o nich nájdete na stránke Poskytovatelia pôžičiek.

V teoretickom prípade, ak by poskytovateľ pôžičiek do ktorých investor investoval skončil s podnikaním máme zavedené zmluvné nástroje, aby sme mohli zabezpečiť, že investori dostanú späť investície a splátky pôžičiek, do ktorých investovali.

Zmluvy o pôžičke voči poskytovateľovi pôžičiek, pomocnou ktorých sú investície realizované, sú tiež zabezpečené priamo pohľadávkami dlžníkov voči poskytovateľovi. Táto pohľadávka by sa v danom prípade automaticky previedla na našu spoločnosť. Zároveň, v prípade bankrotu poskytovateľa by tieto pohľadávky boli prioritne vyplatené priamo investorom.

Vaše investované peniaze sú Vám vždy k dispozícii. Keď si potrebujete časť alebo všetky peniaze previesť na Váš bankový účet, zadáte požiadavku výberu v časti Môj účet. Voľné zdroje na účte budú prevedené okamžite. Ak by požiadavka výberu prevyšovala voľné zdroje, príde k automatickému predaju potrebnej časti Vašich investícií za zostatkovú cenu istiny a následne jej prevedeniu na Váš bankový účet.

Na Sekundárnom trhu investícií môžete predať akúkoľvek svoju investíciu zrealizovanú cez náš portál inému investorovi, ktorý má záujem do nej investovať.

Vy si stanovíte cenu, za ktorú by ste chceli svoju investíciu predať. Za túto cenu sa investícia v prípade záujmu predá okamžite. Iný investor Vám môže navrhnúť nižšiu sumu, je potom na Vás či danú ponuku akceptujete. Investícia sa dá predať resp. kúpiť len ako celok.

Cena pôžičky sa určuje ako diskont / prémia k aktuálnemu zostatku istiny. Ak by medzičasom prebehla splátka pôžičky, ide na účet investorovi, ktorý je v čase splátky jej vlastníkom. V tomto prípade sa predaj na sekundárnom trhu zruší, keďže dôjde k zmene pôvodných podmienok.

Maximálna doba ponuky na predaj je 14 dní. Ak sa do daného času investícia nepredá, a chcete ju stále predať, investíciu opäť ponúknete na predaj, ale za nižšiu cenu. Minimálne zníženie pri splácaných investíciách (vrátane tých čo majú omeškanie max 30 dní) je 0,1 % z jej predchádzajúcej ceny. Minimálne zníženie pre investície v omeškaní (väčšie ako 30 dní) je 1,0 % z jej predchádzajúcej ceny. Toto obmedzenie ceny platí maximálne 30 dní a slúži na zabezpečenie likvidity Sekundárneho trhu. Zároveň toto obmedzenie neplatí ak je ponuka zrušená z dôvodu inkasovania splátky.

Keď dlžník zaplatí mesačnú splátku pôžičky, časť splátky pripadajúca na Vašu investíciu (vrátane úroku) sa automaticky pripíše na Váš investičný účet. Tieto peniaze môžu byť investované do ďalších pôžičiek alebo si ich môžete previesť na Váš bankový účet.

Úrokový výnos, ktorý inkasujete z pôžičiek, predstavuje zdaniteľný príjem v zmysle ustanovenia paragrafu 7 resp. 8 Zákona o dani z príjmov. Zo zákona nevykonávame úhradu daní zrážkou, je preto na každom investorovi, aby si túto zákonnú povinnosť splnil. Ako presne pri daňovej povinnosti postupovať sa dozviete v časti Dane a odvody.

Vstupné hodnoty pre výpočet Čistej úrokovej sadzby sú počítané cez takzvanú zníženú splátku. Tá je spočítaná ako mesačná splátka z objemu celého portfólia a tvorí ju splatná istina, úrok a prípadné sankcie. Z finálnej výšky splátky je použitím priemernej váženej doby splatnosti a sumy pôvodnej istiny vypočítaný aktuálny úrokový výnos, ktorý portfólio dosahuje. Metodika čistej úrokovej sadzby je použitá pre výpočet aktuálnej individuálnej výnosnosti investora, ako aj výnosnosti portfólia pôžičiek na našom portáli.

Použitím tohto výpočtu sme schopní v ktoromkoľvek čase prezentovať výnosnosť celého portfólia pôžičiek, bez ohľadu na to, že majú rôznu splatnosť alebo úrokovú sadzbu. Výsledná výnosnosť je počítaná na ročnú bázu (p.a.).

Čistý výnos investora sa počíta vždy po ukončení kalendárneho mesiaca a uvádza čistú výnosnosť k predchádzajúcemu mesiacu.